ترکیب اعضای هیأت مدیره جدید شرکت در سال 89:
1- آقای مهندس سید محمد حسین زینلی به نمایندگی از شرکت صنایع معدنی آتیه صبا ایرانیان به عنوان رییس هیات مدیره
2- آقای مهندس محمد رضا توسلی به نمایندگی از شرکت بین المللی تجارت سبز به عنوان نایب رییس هیات مدیره
3- آقای مهندس هوشنگ احمد پور سامانی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان عضو هیات مدیره
4- آقای مهندس حسین زارع صفت به نمایندگی از شرکت احیای صنایع خراسان به عنوان عضو هیات مدیره
5- آقای مهندس مهدی پور صالح به نمایندگی از شرکت آزادراه امیرکبیر به عنوان عضو هیات مدیره

***

ترکیب اعضای هیأت مدیره  قدیمی شرکت:

     
احمدرضا بهمن پور
رئيس هیأت مديره
سید مرتضی مجتبی زاده
مدیرعامل
   

 

محمدرضا توسلي
عضو هیأت مديره
هوشنگ خندان دل
عضو هیأت مدیره
 

 

حسين زارع صفت
عضو هیأت مدیره
مهدی پورصالح
عضو هیأت مدیره